ធីម

ធីម

ធីម បានធ្វើការជាមួយកុមារ និងមនុស្សធំ​ដែលមានបញ្ហាការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗគ្នា តាំងពីឆ្នាំ​២០១១​មកម្លេះ ។  គាត់បានធ្វើការក្នុងសាលា អន្តរជាតិ និងសាលាពិសេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងមានការ ស្រលាញ់ចូលចិត្តក្នុងការជួយគាំទ្រដល់កុមារដែលមានបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឃន៍ផ្នែកទំនាក់ទំនងទាំងអស់។ គាត់មានចំណាប់ អារម្មណ៍ពិសេសធ្វើការជាមួយកុមារ អូទឺស្សឹម ហើយគាត់កំពុងបង្កើតសហគ្រាស សហគមន៍មួយដើម្បី ជួយគាំំទ្រដល់ មនុស្សវ័យជំទង់ និង​មនុស្សធំដែលមានបណ្តុំរោគសញ្ញា​អូទីស្សឹម អោយ ទទួលបានការងារធ្វើ និងជីវិតរស់នៅដោយឯករាជ្យ។

Show Buttons
Hide Buttons