ហានណា

ហានណា គឺជា អ្នកព្យាបាលការនិយាយ និងភាសា មកពីភាគខាងជើងនៃចក្រភពអង់គ្លេស។​ ហានណា បានរីករាយនិងបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកុមារ ជាង៨ឆ្នាំមកហើយ ក្នុងកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ដូចជានៅសាលារៀន គ្លីនិច និងកុមារនៅតាមមណ្ឌល។ គាត់ មានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមធ្វើការជាមួយកុមារដែលមានការនិយាយពីរភាសា និងធ្វើការជាមួយកុមារដែលមានការពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសំលេង។ នៅពេលទំនេរគាត់ចូលចិត្តសកម្មភាពនៅខាងក្រៅ ដូចជាការជិះកង់ ឡើងភ្នំ និងការបោះតង់។

Show Buttons
Hide Buttons