ជួបពួកយើង

អ្នកស្រី រុស ប្រាយស៏

អ្នកស្រី រុស ប្រាយស៏ គឺជាអ្នកជំនាញព្យាបាលការនិយាយជនជាតិអូស្រ្តាលីដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង១០ ឆ្នាំមកហើយ។ ថ្មីៗនេះគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍បែប វិជ្ជមាន (Transformational Development)។ ប្រវត្តិការងារអំពីការព្យាបាលការនិយាយរបស់គាត់គឺ ការធ្វើការជាមួយអ្នកដែលមានតម្រូវការមធ្យោបាយចំរុះដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយប្រើ ប្រព័ន្ធប្រាស្រ័ទាក់ទង ជំនួយ និងជំនួស (Alternative and Augmentative Communication-ACC)...

Read more
អ្នកស្រី ឡៅ ស្រីអូន

អ្នកស្រី ឡៅ ស្រីអូន មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយជនពិការអស់រយៈពេល១០ ឆ្នាំមកហើយ។ មុនពេលធ្វើការជាមួយគ្លីនិក ហេបភី ឃីដ អ្នកស្រីជាអ្នកព្យាបាលដោយចលនា (physiotherapist) នៅអង្គការ ការីតាសកម្ពុជា (Caritas Cambodia) ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ កុមារនិងមនុស្សជំទង់។ អ្នកស្រី បានផ្តល់ការវាយតម្លៃនិងអន្តរាគមន៍ដល់កុមារដែលមានបញ្ហា អូទីស្សឹម(...

Read more
អ្នកនាង ឃ្លែរ សលធឺរ

អ្នកនាង ឃ្លែរ សលធឺរ បានធ្វើការជាអ្នកជំនាញព្យាបាលការនិយាយអស់រយៈពេល ១២ ឆ្នាំមកហើយ ភាគច្រើនជាមួយនឹងកុមារនិងគ្រួសាររបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ឃ្លែរ បានបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យពិការភាព កម្មវិធីសុខភាពត្រចៀក ការស្រាវជ្រាវអំពីជនជាតិដើមភាគតិច និងធ្វើការជាមួយនាយកដ្ឋានអប់រំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យព្យាបាលរបស់គាត់គឺទាក់ទងនឹង កុមារដែលប្រីពីរភាសាក្នុងការនិយាយ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គម។ ពេលទំនេរ ឃ្លែរ ចូលចិត្ត កីឡាឡើងជញ្ជាំង...

Read more
អ្នកស្រី រុស ប្រាយស៏

អ្នកស្រី រុស ប្រាយស៏ គឺជាអ្នកជំនាញព្យាបាលការនិយាយជនជាតិអូស្រ្តាលីដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង១០ ឆ្នាំមកហើយ។ ថ្មីៗនេះគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍បែប វិជ្ជមាន (Transformational Development)។ ប្រវត្តិការងារអំពីការព្យាបាលការនិយាយរបស់គាត់គឺ ការធ្វើការជាមួយអ្នកដែលមានតម្រូវការមធ្យោបាយចំរុះដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយប្រើ ប្រព័ន្ធប្រាស្រ័ទាក់ទង ជំនួយ និងជំនួស (Alternative and Augmentative Communication-ACC)...

Read more
Show Buttons
Hide Buttons