កញ្ញា កង ពិសី

កញ្ញា កង ពិសី

ពិសី (ឈ្មោះហៅក្រៅ គន្ធា) មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការជាមួយកុមាររយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ។ មុនពេល ចូលមកធ្វើការនៅក្នុងគ្លីនិកហេបភី​ ឃីដ គាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅសាលារៀនអន្តរជាតិហ្គិវវិងទ្រី (Giving Tree International School) វិហាសាសនាគ្រិស្ត និង សាលារៀនអន្តរជាតិ CMIS ។ គន្ធា ចូលចិត្តធ្វើការជាមួយកុមារ ជាពិសេសកុមារក្រីក្រ និងចូលចិត្តការងារចម្អិនម្ហូបអាហារជាមួយក្រុមគ្រួសារ ។

Show Buttons
Hide Buttons