ដំណើរការ & ថ្លៃសេវាកម្ម

១. ប្រឹក្សាយោបល់

អ្នកជំនាញនឹងជួបជាមួយកុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារ សម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់លើកដំបូង។ ដំណាក់កាលនេះរួមបញ្ចូល ការស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់កុមារនិងគោលដៅរបស់ក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាការស្គាល់កុមារអោយកាន់តែច្បាស់។ ការពិគ្រោះយោបល់នេះមានរយៈពេល១ម៉ោង។

$៨៥

 

២.​ការវាយតម្លៃ

អ្នកជំនាញនឹងកំណត់ការណាត់ជួបម្តងទៀតដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃកុមារ។ ដំណាក់កាលនេះរួមមាន ការធ្វើតេស្តដើម្បីស្វែងរកការពិបាកជាក់លាក់ដែលកុមារអាចមាន។ ការវាយតម្លៃអាចធ្វើនៅ សាលា គ្លីនិក ឬ នៅផ្ទះ។ ពេលវេលានៃការវាយតម្លៃមានរយៈពេលផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើកុមារម្នាក់ៗ។

$១៦០

 

៣.វគ្គនៃការព្យាបាល

អ្នកជំនាញអាចនឹងណែនាំពីវគ្គនៃការព្យាបាលដើម្បីអោយកុមារធ្វើលំហាត់ប្រាណដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់កុមារ។ ភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់កុមារនឹងកំណត់ពីចំនួនវគ្គព្យាបាល។ ជាទូទៅ យ៉ាងហោចណាស់ចំនួននៃការព្យាបាលជាច្រើនខែនឹងផ្តល់ការវិវត្តគួរអោយកត់សំគាល់ចំពោះកុមារ។ ការវិវត្តតិចតួច នឹងកើតឡើងឆាប់ៗ។

$៦០សម្រាប់៤០នាទី

$៩០សម្រាប់មួយម៉ោង

 

 

Got questions? We really do love hearing from you! Email hello@happykidsclinicpp.com or call 077 715 578.

Show Buttons
Hide Buttons